Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

Dyplom 2024

sierpień25

……………….., …………………….: część teoretyczna – historia sztuki
……………….., …………………….: część praktyczna – obrona pracy dyplomowej

Regulamin Egzaminu Dyplomowego
w Liceum Plastycznym im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu

Opracowany na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2018, poz. 1023) 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1024.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2017, poz. 2199)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018, poz. 1531)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r.w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1793) 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1125)

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572)

Warunki dopuszczenia do egzaminu.

 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych w liceum plastycznym. 
 2. Do egzaminu dyplomowego uczeń może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny co najmniej dopuszczające z wszystkich zajęć edukacyjnych, a w przypadku przedmiotów: rysunek i malarstwo oraz specjalizacja artystyczna na specjalności aranżacja wnętrz, ceramika i renowacja elementów architektury, oceny co najmniej dostateczne.

Komisja egzaminacyjna.

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna. 
  1. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołuje, na wniosek dyrektora szkoły, dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, tj. Centrum Edukacji Artystycznej, nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego. 

2) Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej wyznacza przewodniczącego komisji spośród nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w danej szkole, nie później niż na 21 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

3) Członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza przewodniczący komisji w terminie 14 dni od otrzymania powołania.

 1. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w szczególności:
  1. powołuje spośród członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów ? nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego;
  2. opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przesyła go niezwłocznie wizytatorowi regionalnemu Centrum Edukacji Artystycznej;
  3. kieruje pracą przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminów dyplomowych;
  4. wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, wchodzącego w skład danego zespołu egzaminacyjnego, lub zespół egzaminacyjny do przygotowania zadań egzaminacyjnych dla części teoretycznej egzaminu dyplomowego
  5. nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji egzaminów dyplomowych przez kierowników sekcji.
 2. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
  1. przewodniczący komisji,  
  2. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji,  
  3. egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym.
 3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dokonać podziału komisji na zespoły egzaminacyjne przeprowadzające poszczególne części egzaminu dyplomowego oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
 4. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
 5. W skład poszczególnych zespołów egzaminacyjnych wchodzą: 
  1. przewodniczący komisji 
  2. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji
  3. nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym 
  4. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 6. Jeżeli przewodniczący komisji dyplomowej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wykonywać zadań, dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, tj. Centrum Edukacji Artystycznej, powołuje w skład komisji innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w danej szkole artystycznej jako przewodniczącego komisji.
 7. W przypadku, gdy egzaminator nie może wziąć udziału w egzaminie dyplomowym z ważnych przyczyn losowych lub z powodu choroby, egzamin może być przeprowadzony w uszczuplonym składzie komisji (minimum trzy osoby) lub przewodniczący komisji egzaminacyjnej powołuje innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
 8. Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej.
  o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy. 

2) Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników. 

Terminy dotyczące egzaminu.

 1. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w terminach umożliwiających przeprowadzenie egzaminu maturalnego. Terminy przeprowadzania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, informując o nich uczniów przystępujących do egzaminu dyplomowego oraz jednostkę nadzoru nie później niż na miesiąc przed egzaminem dyplomowym.
 2. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego, informują uczniów klas programowo najwyższych o: 

1) formie części teoretycznej, ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej; 

2) zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej egzaminu dyplomowego.

3) tematach prac dyplomowych.

4) temacie jednej studyjnej pracy z rysunku lub malarstwa albo rzeźby. 

 1. Ustalony zakres treści programów nauczania podawany jest przez kierowników sekcji do publicznej wiadomości na stronie szkoły do dnia 30 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin dyplomowy.
 2. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu dyplomowego w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie części teoretycznej lub praktycznej egzaminu dyplomowego w wydzielonej sali lub w domu ucznia, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu odpowiednie do możliwości ucznia.

Formuła egzaminu dyplomowego.

 1. Egzamin dyplomowy obejmuje:
  1. część praktyczną polegającą na przygotowaniu i prezentacji przez ucznia: 

a) autorskiej pracy dyplomowej z zakresu specjalności lub specjalizacji artystycznej, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy, 

b) pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby; 

 1. część teoretyczną z historii sztuki, w zakresie:

a) opisu, analizy i oceny krytycznej dzieła sztuki, 

b) prezentacji wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych, 

c) wiedzy z historii sztuki i dziedziny związanej ze specjalnością.

 1. Kolejność zdawania poszczególnych części egzaminu ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Po ogłoszeniu terminów egzaminów dyplomowych ewentualnych zmian dotyczących terminów lub kolejności zdawania może dokonać przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyłącznie w sytuacjach losowych lub związanych z chorobą egzaminatora.
 2. Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 44zn ust. 5 ustawy, zwanej dalej ?komisją dyplomową?, może dopuścić udział publiczności w części praktycznej egzaminu dyplomowego. Zgoda zostaje wydana na pisemny wniosek ucznia złożony w sekretariacie szkoły najpóźniej miesiąc przed egzaminami praktycznymi. 

Działania proceduralne egzaminu w części praktycznej.

 1. Temat (względnie propozycje tematów) pracy dyplomowej uczeń klasy programowo najwyższej omawia i konsultuje z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym daną specjalność artystyczną.
 2. Temat pracy dyplomowej wraz z jego zakresem przedstawiany jest przez ucznia w formie prezentacji i zatwierdzany jest komisyjnie przez nauczycieli prowadzących z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym. 
 3. Do dnia 30 października każdego roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, komisyjnie dokonywana jest ocena i zatwierdzenie dokumentacji projektowej dyplomu.
 4. Realizacja pracy dyplomowej w części praktycznej trwa nie mniej niż 80 godzin lekcyjnych.
 5. Praca dyplomowa jest samodzielną realizacją ucznia. Poszczególne etapy i procesy technologiczne konsultowane są z nauczycielami prowadzącymi.
 6. Realizacja tematu i zakres pracy dyplomowej w części praktycznej ma charakter zadaniowy.
 7. Stan zaawansowania realizacji pracy w zakresie specjalizacji nauczyciel dokumentuje w trakcie cyklicznych przeglądów. Informacje o stanie realizacji pracy dyplomowej nauczyciel prowadzący zajęcia w specjalizacji odnotowuje w karcie przeglądu egzaminu dyplomowego.
 8. W zakresie pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby.
 1. Uczeń w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym nauczany przedmiot artystyczny przedstawia jedną lub więcej prac rysunkowych lub malarskich.
 2. Prace mogą być wybranymi realizacjami z klasy programowo najwyższej.
 3. Uczeń może zrealizować prace lub cykl prac przedstawiający jego indywidualną ścieżkę rozwoju artystycznego.
 4. Nauczyciel prowadzący przedmiot artystyczny zatwierdza propozycje prac.
 5. Praca (lub prace w ramach jednej pracy) z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby powstają  w szkolnych pracowniach w ramach zajęć edukacyjnych klasy programowo najwyższej  w konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Przebieg egzaminu praktycznego.

 1. Egzamin dyplomowy w części praktycznej odbywa się w formie prezentacji polegającej na omówieniu przed komisją egzaminacyjną wykonanej pracy z zakresu specjalizacji, zgodnej z zatwierdzonym zakresem i tematem oraz analizie formalnej pracy z zakresu rysunku lub malarstwa lub rzeźby, potwierdzającej świadome stosowanie użytych środków artystycznego wyrazu do indywidualnej interpretacji tematu, z wykorzystaniem właściwej terminologii i nazewnictwa
 1. Prezentacja prac odbywa się wg kolejności, ustalonej wcześniej przez komisję egzaminacyjną kolejności.
 2. Prezentacja pracy dyplomowej przez zdającego trwa do 30 minut, po której uczeń odpowiada na pytania zadawane przez członków komisji związane z jej formalnymi  i treściowymi założeniami, przygotowaniem i realizacją.
 3. W sali w czasie trwania egzaminu może znajdować się tylko jeden uczeń.

Działania proceduralne egzaminu w części teoretycznej.

 1. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej jest przeprowadzany w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę części teoretycznej ustala dyrektor szkoły.
 2. Przewodniczący komisji dyplomowej wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, wchodzącego w skład danego zespołu egzaminacyjnego, lub zespół egzaminacyjny do przygotowania zadań egzaminacyjnych dla części teoretycznej egzaminu dyplomowego. Zadania egzaminacyjne przygotowuje się z uwzględnieniem podstawy programowej w zakresie danych zajęć edukacyjnych. 
 3. Nauczyciel lub zespół egzaminacyjny przygotowują zadania egzaminacyjne i łączą je
  w zestawy, tak aby zestaw zadań egzaminacyjnych pozwalał na ocenę wiedzy i umiejętności ucznia. 
 4. Zestawy zadań egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący komisji dyplomowej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły artystycznej. 
 5. Zestawy zadań egzaminacyjnych przechowuje się w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

Przebieg egzaminu teoretycznego.

 1. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej odbywa się w formie ustnej i trwa nie dłużej niż 60 minut, z których uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. 

2) Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych. Zamiana wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych na inny jest niedozwolona.  

 1. Po wylosowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu w innych przypadkach jest równoznaczne
  z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.
 2. Uczeń przygotowując się do odpowiedzi może korzystać z ostemplowanych pieczątką szkoły kart formatu A4.
 3. Uczeń może wnieść do sali, w której przeprowadzana jest część teoretyczna egzaminu dyplomowego jedynie przybory do pisania.  
 4. Do sali, w której przeprowadzana jest część teoretyczna egzaminu dyplomowego nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 5. W pomieszczeniu podczas trwania egzaminu może znajdować się jeden uczeń udzielający odpowiedzi na pytania i drugi uczeń, który w tym czasie przygotowuje się do odpowiedzi.
 6. Laureat olimpiady artystycznej oraz laureat konkursu, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej jest zwolniony z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej pozytywnej oceny z tej części egzaminu.

Ocenianie egzaminu dyplomowego.

 1. Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali:

stopień celujący ? 25 punktów 

stopień bardzo dobry ? od 21 do 24 punktów 

stopień dobry ? od 16 do 20 punktów 

stopień dostateczny ? od 13 do 15 punktów 

stopień dopuszczający ? od 11 do 12 punktów 

stopień niedostateczny ? do 10 punktów 

 1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego oceniana jest według skali punktów 1 ? 25 

z podziałem na poszczególne elementy egzaminu.

1. Praca dyplomowa (realizacja praktyczna dyplomu) ? 12 pkt. Ocenie podlega:

A). Założenia artystyczne.

B). Oddziaływanie artystyczne pracy. 

C). Estetyka pracy.

D). Poprawność technologiczna i warsztatowa zrealizowanej pracy.

E). Zgodność realizacji pracy dyplomowej z regulaminem.

2. Dokumentacja pracy dyplomowej ? 3 pkt. Ocenie podlega:

A). Dokumentacja zawiera opis oraz materiały ilustrujące (rysunki, fotografie, plansze, teksty opisowe, wydruki komputerowe) dokumentujące fazę koncepcyjną, fazę projektową, fazę realizacyjną oraz efekt końcowy pracy. Dokumentacja zawiera materiały opisujące i ilustrujące zakres inspiracji artystycznych oraz proces technologiczny wykonania pracy. Oddana dokumentacja pracy musi być zapisana na nośniku cyfrowym (CD, DVD, in.) w programie JPG lub PDF i roboczym.

B). Uczeń sam wybiera sposób i formę przygotowania dokumentacji. 

C). Dokumentacja musi spełniać wymogi profesjonalnej dokumentacji pracy. Umiejętności
z innych przedmiotów wykorzystane w przygotowaniu dokumentacji pracy dyplomowej podlegają ocenie wg wymagań programowo najwyższych z danego przedmiotu. 

3. Prezentacja i obrona dyplomu ? 6 pkt. Ocenie podlega:

A). Sposób wyeksponowania pracy dyplomowej, spełniający wymogi zawodowej prezentacji pracy.

B). Zaprezentowanie świadomości, założeń i rezultatów artystycznych i warsztatowych oraz wiedzy z przygotowania zawodowego obejmująca zakres materiału nauczanego w ramach: specjalności artystycznej (technologii). 

C). Umiejętność wypowiedzi, jej konstruowania; stosowanie poprawnej terminologii.

D). W zakresie obrony zawarta jest wypowiedź przygotowana przez ucznia oraz odpowiedzi na pytania egzaminatorów.

4. Praca z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby ? 4 pkt. Ocenie podlega:

A). Zgodność wykonanej pracy z wybranym tematem.

B). Walory artystyczne, kreatywność, estetyka.

C). Umiejętność dokonania analizy formalnej pracy z zakresu rysunku lub malarstwa lub rzeźby, potwierdzającej świadome stosowanie użytych środków artystycznego wyrazu do indywidualnej interpretacji tematu, z wykorzystaniem właściwej terminologii i nazewnictwa.

 1. Ocenę części praktycznej oraz części teoretycznej egzaminu dyplomowego ustala zespół egzaminacyjny. 
 2. W przypadku części praktycznej, ustala się jedną ocenę danej części, w tym w przypadku gdy na daną część składa się kilka części lub pokazów. 
 3. Ocenę proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
  W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego z uczniem dane zajęcia edukacyjne, ocenę proponuje i uzasadnia inny nauczyciel wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego, wskazany przez przewodniczącego zespołu. 
 4. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące
  w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę ? przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół ? przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia. 
 5. Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.
 6. Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał: 

1) w części praktycznej ocenę wyższą lub oceny wyższe od stopnia dopuszczającego; 

2) w części teoretycznej ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub w części praktycznej lub ustnej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z danej części lub całości egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku. 
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub teoretycznej, może do niego przystąpić
  w dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku. W takim przypadku komisja egzaminacyjna zalicza uczniowi tę część egzaminu dyplomowego, z której poprzednio otrzymał ocenę. 
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w punkcie 31 , może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego. 
 4. Odstąpienie od egzaminu dyplomowego w części praktycznej lub teoretycznej oraz niestawienie się na egzamin dyplomowy z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie ucznia z listy zdających. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego. 
 5. Absolwent, który zdał egzamin dyplomowy w zakresie danego zawodu, a zamierza zdać egzamin dyplomowy w zakresie tego samego zawodu, ale innej specjalności, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego. 

Dokumentacja egzaminu.

 1. Dla każdego ucznia sporządza się indywidualny protokół z egzaminu dyplomowego zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji dyplomowej oraz poszczególnych zespołów egzaminacyjnych; 

3) terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonywany podczas egzaminu; 

6) oceny z poszczególnych części egzaminu dyplomowego. 

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje szkoła według zasad określonych
  w odrębnych przepisach.
 2. Dodatkowym wewnątrzszkolnym dokumentem jest karta przebiegu egzaminu dyplomowego, stanowiąca element monitowania poszczególnych etapów egzaminu. Zawiera on m.in.:

1. Szczegółowy program i zakres części praktycznej egzaminu dyplomowego.

2. Potwierdzenie wyboru dyscypliny (rysunek/malarstwo/rzeźba) w części praktycznej egzaminu dyplomowego.

3. Potwierdzenie przyjęcia informacji o zagadnieniach do egzaminu dyplomowego w części teoretycznej.

4. Odbyte konsultacje  w trakcie realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego.

5. Datę złożenia pracy dyplomowej.

6. Oświadczenie ucznia realizującego pracę dyplomową dot. respektowania prawa.

7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem egzaminu dyplomowego.

Postanowienia końcowe

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzoruje organizację i przebieg egzaminów dyplomowych. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zawiesić egzamin dyplomowy, powiadamiając o tym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W powyższym przypadku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje komisję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności uczniów oraz członków komisji egzaminacyjnej. Na podstawie ustaleń komisji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządza kontynuację egzaminu dyplomowego albo unieważnia egzamin dyplomowy i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie egzaminu dyplomowego może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów. Termin ponownego egzaminu dyplomowego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 2. Kwestie sporne między uczniem a komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga Minister Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Praca dyplomowa musi respektować prawo. Jej treści muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z:  

1) Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2017 r.,  poz. 880); 

2) Ustawą o języku polskim (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku polskim, Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 931).  

2. Respektowanie prawa ujętego w ust.1 i 2 uczeń potwierdza na karcie przebiegu egzaminu.

 1. Praca nie może naruszać dóbr osobistych, w tym wizerunku, obrażać uczuć (także religijnych). Treści zawarte w pracy muszą respektować cele i zadania określone w Statucie szkoły i nie mogą podważać zasad ujętych w szkolnych programach edukacyjnych oraz programie wychowawczo-profilaktycznym.
 2. Prace dyplomowe uczniów pozostają w depozycie archiwum Liceum Plastycznego przez okres
  2 lat. Po upływie tego czasu absolwent ma prawo do odbioru pracy na warunkach określonych przez szkołę.
posted under

Comments are closed.

Archiwa