Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

regulamin konkursu

Luty3

REGULAMIN
konkursu plastycznego

„BILET do LP”

Bilet do Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu

                                                              ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu 
Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza 
ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
tel. (062) 767 76 50, fax. 766 55 13
e-mail: sekretariat@zsp2.kalisz.pl
www.liceumplastyczne.kalisz.pl

UWAGA!

W związku z Reformą Systemu Oświaty z 2017 r. w roku szkolnym 2019/2020 przewidujemy nabór do dwóch, równoległych klas pierwszych – oddzielnie dla absolwentów gimnazjów i oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych. Konsekwencją tego są zmiany wprowadzone w niniejszym regulaminie obowiązujące w tegorocznej XI edycji konkursu.

 

CELE KONKURSU:

 1. Twórcza kreacja i wypowiedź artystyczna uczestników.
 2. Popularyzowanie sztuki plastycznej.
 3. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas gimnazjalnych poprzez tzw. teczki z pracami.
 4. Promocja Liceum Plastycznego, jako ośrodka kształcenia artystycznego.
 5. Integracja uczniów uzdolnionych plastycznie.
 6. Udział nauczycieli oraz opiekunów artystycznych w seminariach.
 7. Wymiana doświadczeń dydaktycznych w kształceniu artystycznym nauczycieli 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klasy III gimnazjalnych oraz uczniowie klas VIII szkoły podstawowej.
 2. Uczestnika do udziału w konkursie może zgłosić szkoła, inna placówka oświatowa lub kulturalna a także rodzic lub prawny opiekun.
 3. Nie ma ograniczenia ilości zgłoszeń uczestników.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przesyłką listową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie określonym przez organizatora.
 5. Dopuszcza się udział uczniów klas siódmych szkoły podstawowej, ale w sytuacji jeśli będą wolne miejsca.

 

PRZEBIEG KONKURSU: 

 1. Konkurs obejmuje jeden etap.
 2. Prace realizowane są na terenie Liceum Plastycznego w Kaliszu. 
 3. Przewidywany czas na realizację pracy ? 120 minut.
 4. Uczestnicy realizują prace w technikach:
 • malarskich
 • rysunkowych
 • mieszanych 
 1. Technika uwarunkowana jest tematem przewodnim zadania, które jest inne dla każdej edycji. Temat jest każdorazowo przedstawiony w informatorach konkursowych przesłanych wcześniej do szkół.
 2. Uczestnicy otrzymują od organizatora  podobrazie w postaci białego brystolu
  w formacie A2 lub A3.
 3. Uczestnicy przynoszą ze sobą własne przybory i narzędzia rysunkowe, czy malarskie, tj.: farby, ołówki, węgiel, kredki, pastele, itp.
 4. Uczestnicy sygnują swoją pracę numerem przypisanym każdej osobie przez organizatora. Numer ten staje się formą identyfikacji uczestnika z zachowaniem jego anonimowości. Numer zapisywany jest na bristolu przeznaczonym do wykonania pracy w prawym górnym narożniku.
 5. Ocena i selekcja prac odbywa się na terenie ZSP Nr 2 w Kaliszu – Liceum Plastyczne w dniu, w którym przeprowadzany jest konkurs.
 6. Oceny dokonuje komisja powołana przez dyrektora ZSP Nr 2 w Kaliszu – Liceum Plastyczne, składająca się z nauczycieli przedmiotów artystycznych zatrudnionych w szkole.
 7. Prace są oceniane w dwóch  kategoriach:
 • uczniowie klas trzecich gimnazjum
 • uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej
 1. Komisja sporządza protokół z posiedzenia komisji. Protokół jest odczytany na podsumowanie i zakończenie konkursu.
 2. Komisja spośród prac wszystkich uczestników wybiera i nagradza Biletem do LP równorzędnie po trzy prace oraz po trzy równorzędne wyróżnienia w obu kategoriach z osobna.
 3. Dopuszcza się możliwość przyznawania specjalnego wyróżnienia tzw. Wyróżnienia Dyrektora Szkoły.
 4. Seminaria i warsztaty dla nauczycieli oraz opiekunów artystycznych uczestników, odbywają się na terenie szkoły. Prowadzone są przez doświadczonych w określonych dyscyplinach plastycznych – artystów-pedagogów, którzy przedstawiają aktualne warunki i możliwości nabywania wiedzy w różnych dyscyplinach plastycznych.

 

KRYTERIA OCENY PRAC:

 1. Odpowiedź na temat przewodni konkursu. 
 2. Podstawy dobrej kompozycji plastycznej.
 3. Ogólny wyraz artystyczny pracy.
 4. Nowatorskie, interesujące formy realizacji oraz ciekawe technicznie rozwiązania.

 

NAGRODY:

 1. Organizator konkursu przewiduje następujące nagrody:
 • sześć równorzędnych nagród (po trzy w każdej kategorii) w formie ?Biletu do LP?, który zwalnia z obowiązku zdawania egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego w Kaliszu w przypadku kandydowania o przyjęcie do ww. szkoły,
 • sześć równorzędnych wyróżnień (po trzy w każdej kategorii) oraz ewentualne wyróżnienia dyrektorskie,
 • nagrody rzeczowe dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu,
 • dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
 1. Nauczyciele oraz opiekunowie artystyczni uczniów biorących udział w konkursie otrzymują podziękowanie w formie dyplomu.
 2. Prace laureatów oraz wyróżnionych zostają oficjalnie, publicznie zaprezentowane podczas uroczystego zakończenia konkursu oraz na obsługiwanych przez szkołę platformach informacyjnych.

WAŻNE:

Organizatorzy konkursu informują, że nagrodzone prace pozostają do dyspozycji ZSP Nr 2 w Kaliszu – Liceum Plastyczne. Celem tej decyzji jest propagowanie i upowszechnianie artystycznego dorobku dzieci i młodzieży poprzez min. publikacje w środkach masowego przekazu.

   

            Dyrektor Szkoły

 mgr Janusz Matuszewski

opracował: Marcin Gaj i Iwona Marcinkowska

posted under

Comments are closed.

Archiwa