Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

regulamin konkursu

Styczeń17

REGULAMIN
konkursu plastycznego

„BILET do LSP”

Bilet do Liceum Sztuk Plastycznych
im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu

                                                              ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza 
ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
tel. (062) 767 76 50, fax. 766 55 13
e-mail: sekretariat@zsp2.kalisz.pl
www.liceumplastyczne.kalisz.pl

CELE KONKURSU:

 1. Twórcza kreacja i wypowiedź artystyczna uczestników.
 2. Popularyzowanie sztuki plastycznej.
 3. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas gimnazjalnych poprzez tzw. teczki z pracami.
 4. Promocja Liceum Sztuk Plastycznych, jako ośrodka kształcenia artystycznego.
 5. Integracja uczniów uzdolnionych plastycznie.
 6. Udział nauczycieli oraz opiekunów artystycznych w seminariach.
 7. Wymiana doświadczeń dydaktycznych w kształceniu artystycznym nauczycieli 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas VIII szkoły podstawowej.
 2. Uczestnika do udziału w konkursie może zgłosić szkoła, inna placówka oświatowa lub kulturalna, a także rodzic lub prawny opiekun.
 3. Nie ma ograniczenia ilości zgłoszeń uczestników.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przesyłką listową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie określonym przez organizatora oraz przesłanie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na publikację pracy i danych osobowych uczestnika – załącznik nr 1.

PRZEBIEG KONKURSU: 

 1. Konkurs obejmuje jeden etap.
 2. Prace realizowane są na terenie Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu. 
 3. Przewidywany czas na realizację pracy – 120 minut.
 4. Uczestnicy realizują prace w technikach:
 • malarskich
 • rysunkowych
 • mieszanych 
 1. Technika uwarunkowana jest tematem przewodnim zadania, które jest inne dla każdej edycji. Temat jest każdorazowo przedstawiony w informatorach konkursowych przesłanych wcześniej do szkół oraz zamieszczonych na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczestniczy przynoszą ze sobą podobrazie w postaci białego brystolu o formacie A3 oraz przybory i narzędzia malarskie lub rysunkowe, tj.: farby, ołówki, węgiel, kredki, pastele, itp.
 3. Uczestnicy podpisują swoją pracę numerem przypisanym każdej osobie przez organizatora. Numer ten staje się formą identyfikacji uczestnika z zachowaniem jego anonimowości. Numer zapisywany jest na bristolu przeznaczonym do wykonania pracy w prawym górnym narożniku.
 4. Ocena i selekcja prac odbywa się w miejscu przeprowadzania konkursu na terenie ZSP Nr 2 w Kaliszu – Liceum Sztuk Plastycznych w dniu, w którym przeprowadzany jest konkurs.
 5. Oceny dokonuje komisja powołana przez dyrektora ZSP Nr 2 w Kaliszu  składająca się z nauczycieli przedmiotów artystycznych zatrudnionych w Liceum Sztuk Plastycznych.
 6. Komisja sporządza protokół z posiedzenia komisji. Protokół jest odczytany na podsumowanie i zakończenie konkursu.
 7. Komisja spośród prac wszystkich uczestników wybiera i nagradza Biletem do LSP równorzędnie trzy prace plastyczne oraz przyznaje trzy równorzędne wyróżnienia.
 1. Komisja spośród wszystkich prac wybiera i nagradza równorzędnie trzy prace plastyczne oraz trzy równorzędne wyróżnienia.
 2. Dopuszcza się możliwość przyznawania specjalnego wyróżnienia tzw. Wyróżnienia Dyrektora Szkoły.
 3. Seminaria i warsztaty dla nauczycieli oraz opiekunów artystycznych uczestników, odbywają się na terenie szkoły. Prowadzone są przez doświadczonych w określonych dyscyplinach plastycznych – artystów-pedagogów.

KRYTERIA OCENY PRAC:

 1. Odpowiedź na temat przewodni konkursu.
 2. Ogólny wyraz artystyczny pracy.
 3. Ciekawe źródła inspiracji.
 4. Umiejętność stosowania środków artystycznych (plastycznych) tj. :
  – kompozycja,
  – przestrzeń,  perspektywa,
  – konstrukcja, proporcje,
  – linia, kreska, plama,
  – barwa, gama barwna,
  – faktura,
  – światło i cień, np.: kierunek światła,  cień rzucany przez przedmioty.
 5. Nowatorskie, interesujące formy realizacji oraz ciekawe technicznie rozwiązania.

NAGRODY:

 1. Organizator konkursu przewiduje następujące nagrody:
 • trzy równorzędne nagrody w formie „Biletu do LSP”, który zwalnia z obowiązku zdawania egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu w przypadku kandydowania o przyjęcie do ww. szkoły,
 • trzy równorzędne wyróżnienia oraz ewentualne wyróżnienia dyrektorskie,
 • nagrody rzeczowe dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu,
 • dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
 1. Nauczyciele oraz opiekunowie artystyczni uczniów biorących udział w konkursie otrzymują podziękowanie w formie dyplomu.
 2. Prace laureatów oraz wyróżnionych zostają oficjalnie, publicznie zaprezentowane podczas uroczystego zakończenia konkursu oraz na obsługiwanych przez szkołę platformach informacyjnych.

WAŻNE:

Organizatorzy konkursu informują, że nagrodzone prace pozostają do dyspozycji ZSP Nr 2 w Kaliszu – Liceum Sztuk Plastycznych. Celem tej decyzji jest propagowanie i upowszechnianie artystycznego dorobku dzieci i młodzieży poprzez min. publikacje w środkach masowego przekazu.

Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora ZSP Nr 2 w Kaliszu – Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w dniu 07.01.2020 roku.

   

      Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu
Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Kulisiewicza
mgr Janusz Matuszewski

opracował: Marcin Gaj i Iwona Marcinkowska

posted under

Comments are closed.

Archiwa