Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Kaliszu

regulamin konkursu

Luty3

REGULAMIN

konkursu plastycznego

„BILET do LP”

/Bilet do Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu/

 

         

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu

Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza

ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz

tel. (062) 767 76 50, fax. 766 55 13

e-mail: sekretariat@zsp2.kalisz.pl

www.zsp2.kalisz.pl

PARTNER METODYCZNY:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Ul. Wrocławska 182

62-800 Kalisz

PATRONAT:

Prezydent Miasta Kalisza

CELE KONKURSU:

 1. Twórcza kreacja i wypowiedź artystyczna uczestników.
 2. Popularyzowanie sztuki plastycznej.
 3. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas gimnazjalnych poprzez tzw. teczki z pracami.
 4. Promocja Liceum Plastycznego, jako ośrodka kształcenia artystycznego.
 5. Integracja uczniów uzdolnionych plastycznie.
 6. Udział nauczycieli oraz opiekunów artystycznych w seminariach.
 7. Wymiana doświadczeń dydaktycznych w kształceniu artystycznym nauczycieli

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych.
 2. Uczestnika do udziału w konkursie może zgłosić szkoła, inna placówka oświatowa lub kulturalna a także rodzic lub prawny opiekun.
 3. Nie ma ilości ograniczenia zgłoszeń uczestników.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie poczta listowną lub elektroniczną w terminie określonym przez organizatora.
 5. Dopuszcza się udział uczniów klas drugich szkól gimnazjalnych

PRZEBIEG KONKURSU: 

 1. Konkurs obejmuje jeden etap.
 2. Prace realizowane są na terenie szkoły.
 3. Przewidywany czas na realizację pracy ? 120 minut.
 4. Uczestnicy wykonują prace realizowane w technikach:
 • malarskich
 • rysunkowych
 • mieszanych
 1. Technika uwarunkowana jest tematem przewodnim zadania, które jest inne dla każdej edycji. Temat przedstawiany jest w informatorach przesyłanych wcześniej do szkół gimnazjalnych.
 2. Uczestniczy otrzymują od organizatora  podobrazie w postaci białego brystolu
  o formacie A2.
 3. Uczestnicy przynoszą ze sobą własne przybory i narzędzia malarskie, tj. np.: farby, ołówki, węgiel, kredki, pastele, itp.
 4. Uczestnicy opisują swoją pracę numerem przypisanym każdej osobie przez organizatora. Numer ten staje się formą identyfikującą uczestników z zachowaniem jego anonimowości. Numer zapisywany jest na Bristolu przeznaczonym do wykonania pracy.
 5. Ocena i selekcja prac odbywa się na terenie ZSP Nr 2 w Kaliszu Liceum Plastyczne w dniu, w którym przeprowadzany jest konkurs.
 6. Oceny dokonuje komisja powołana przez dyrektora ZSP Nr 2 w Kaliszu Liceum Plastyczne, składająca się z nauczycieli przedmiotów artystycznych zatrudnionych
  w szkole.
 7. Komisja sporządza protokół z posiedzenia komisji (wg załącznika nr do niniejszego regulaminu. Protokół jest odczytany na zakończeniu i podsumowaniu konkursu.
 8. Komisja spośród wszystkich prac wybiera i nagradza równorzędnie przyznaje trzy prace plastyczne oraz trzy równorzędne wyróżnienia.
 9. Dopuszcza się możliwość przyznawania specjalnego wyróżnienia tzw. ?Wyróżnienia Dyrektora Szkoły?.
 10. Seminaria i warsztaty dla nauczycieli oraz opiekunów artystycznych uczestników, odbywają się na terenie szkoły. Prowadzone są przez doświadczonych w określonych dyscyplinach plastycznych artystów pedagogów, którzy przedstawiają aktualne warunki i możliwości nabywania wiedzy w różnych dyscyplinach plastycznych.

KRYTERIA OCENY PRAC:

 1. Podstawy dobrej kompozycji plastycznej.
 2. Ogólny wyraz artystyczny pracy.
 3. Odpowiedź na temat przewodni konkursu.
 4. Nowe, ciekawe źródła inspiracji
 5. Nowatorskie, interesujące formy realizacji oraz ciekawe technicznie rozwiązania.

NAGRODY:

 1. O formie nagród na tym etapie decyduje organizator konkursu.
 2. Trzy równorzędne nagrody w formie ?Biletu do LP?, który zwalnia z obowiązku zdawania egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego w przypadku kandydowania o przyjęcie do szkoły.
 3. Trzy równorzędne wyróżnienia oraz ewentualne wyróżnienie dyrektorskie.
 4. Wszystkie nagrodzenia oraz wyróżnienia uhonorowane są także formą rzeczową.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w konkursie.
 6. Nauczyciele oraz opiekunowie artystyczni uczniów otrzymują dyplom w formie podziękowania.
 7. Prace laureatów oraz wyróżnionych zostają oficjalnie, publicznie zaprezentowane podczas uroczystego zakończenia konkursu.

WAŻNE:

Organizatorzy konkursu informują, że nagrodzone prace pozostają do dyspozycji Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu Liceum Plastyczne. Celem tej decyzji jest propagowanie i upowszechnianie artystycznego dorobku dzieci
i młodzieży, między innymi:

? publikacja w środkach masowego przekazu.

    Janusz Matuszewski 

Dyrektor szkoły

Opracował: Marcin Gaj

posted under

Comments are closed.

Archiwa